Beta Gwasanaeth newydd yw hwn

Polisi preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn egluro pam ein bod yn casglu eich data personol a sut byddwn yn ei ddefnyddio. Mae hefyd yn esbonio eich hawliau a sut i’w rhoi ar waith.

Pwy sy’n rheoli’r gwasanaeth hwn

Rheolir y gwasanaeth hwn gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi (GLlTEM), sef un o asiantaethau gwethredol y Weinyddiaeth Cyfiawnder (MoJ).

MoJ yw’r rheolydd data at ddibenion diogelu data. Mae siartr gwybodaeth bersonol MoJ yn egluro sut mae MoJ yn prosesu data personol

Fel rhan o MoJ, mae GLlTEM yn gyfrifol am benderfynu sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio ac mae’n gyfrifol am ddiogelu’r data personol rydych yn ei ddarparu.

Ceir rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn yn telerau ac amodau.

Pam ydym ni’n casglu eich gwybodaeth bersonol?

Rydym yn casglu eich data personol i:

 • alluogi prosesu eich ple
 • pennu amser priodol i dalu os bydd dirwy yn cael ei rhoi
 • gweinyddu cyfiawnder
 • bodloni gofynion cyfreithiol
 • gwneud gwelliannau i’r gwasanaeth hwn

Mae ein staff yn defnyddio eich data personol i fodloni gofynion cyfreithiol ac i weinyddu cyfiawnder. Maent yn gweithio yn y DU ac mae’ch data yn cael ei storio yn y DU.

Mathau o ddata personol rydym yn eu prosesu

Mae’r data personol rydym yn ei gasglu yn cynnwys:

 • eich enw, eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt
 • eich cyfeiriad e-bost
 • eich rhif ffôn
 • eich cyfeiriad
 • gwybodaeth bersonol arall rydych yn ei darparu wrth gofnodi’ch ple
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • eich gwybodaeth ariannol sy’n ymwneud â’ch modd ariannol
 • eich Rhif Gyrrwr

Defnyddio eich data

Fel rhan o’r broses pledio ar-lein bydd gofyn ichi ddarparu eich cyfeiriad e-bost. Mae hyn yn ein galluogi i anfon cadarnhad atoch ein bod wedi cael eich ple.

Efallai byddwn yn gofyn am eich caniatâd i ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost i anfon negeseuon e-bost atoch trwy’r system GOV.UK Notify. Mae’r system hon yn prosesu negeseuon e-bost o fewn Ardal Economaidd Ewrop hyd nes y pwynt lle mae’r negeseuon e-bost yn cael eu trosglwyddo i’r darparwr e-bost rydych chi’n ei defnyddio.

Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu data sy’n rhoi gwybodaeth i ni am sut rydych chi’n defnyddio’r gwasanaeth

Rydym ond yn prosesu data personol sy’n berthnasol ar gyfer bodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol ac er mwyn gweinyddu cyfiawnder.

Mae’n rhaid i ni brosesu data personol at ddibenion gweinyddu cyfiawnder a chefnogi’r farnwriaeth annibynnol i gynnal y gyfraith a darparu cyfiawnder yn ddiduedd, yn ddiymdroi ac yn effeithlon.

Storio eich data

Rydym yn storio eich data ar weinyddion diogel. Mae yna reolau llym o ran sut a pham y gellir cael mynediad at eich data. Trwy gyflwyno’ch data personol, rydych yn cytuno i hyn.

Rhannu eich data

Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol a anfonir atom yn cael ei rhannu â’r erlynydd, ond mae’r holl wybodaeth yn cael ei rhannu â’r llys a gellir ei defnyddio at ddibenion gorfodi unrhyw ddirwy ariannol a roddir.

Os byddwch yn cysylltu â ni ac yn gofyn am gymorth gyda gwasanaeth rydych yn ei ddefnyddio, gall eich data personol gael ei rannu’r gyda Good Things Foundation. Dyma gwmni sy’n gweithio mewn partneriaeth â ni i ddarparu cymorth wyneb yn wyneb.

Mewn rhai amgylchiadau gallwn rannu eich data, er enghraifft i atal a chanfod troseddau neu gynhyrchu ystadegau dienw.

Rydym ni’n defnyddio Google Analytics i gasglu ystadegau am ein gwefan. Mae’r data dienw hwn am y defnydd o’r wefan yn cael ei rannu gyda Google.

Eich hawliau

Gallwch ofyn:

 • i weld y data personol amdanoch rydym yn ei gadw
 • i’r data personol gael ei gywiro
 • i’r data personol gael ei symud neu ei ddileu (bydd hyn yn ddibynnol ar p’un a fydd angen yr wybodaeth er mwyn gweinyddu cyfiawnder)
 • i gyfyngu ar y mynediad at y data personol (er enghraifft, gallwch ofyn i’r data gael ei storio am gyfnod hirach a pheidio â chael ei ddileu’n awtomatig)

Os ydych eisiau gweld y data personol amdanoch rydym yn ei gadw, gallwch wneud cais gwrthrych am wybodaeth (https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/personal-information-charter). Mae’r cais hwn yn mynd i’r rheolydd data, sef MoJ.

NEU

Ysgrifennwch atom: Tîm Datgelu Blwch Post 10.38, 102 Petty France, Llundain, SW1H 9AJ

Gallwch ofyn am ragor o wybodaeth am:

 • gytundebau sydd gennym gyda sefydliadau eraill ar gyfer rhannu gwybodaeth
 • pryd rydym ni’n cael anfon eich gwybodaeth bersonol ymlaen heb roi gwybod ichi
 • ein cyfarwyddiadau i staff ar sut i gasglu, defnyddio neu ddileu eich gwybodaeth bersonol
 • sut rydym yn sicrhau bod yr wybodaeth sydd gennym yn gywir ac yn gyfredol

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data MoJ trwy:

Sut i gwyno

Gweler ein drefn gwyno os ydych eisiau gweud cwyn am y ffordd rydym wedi trin eich data personol

Ysgrifennwch i: Blwch Post 10.38, 102 Petty France, Llundain, SW1H 9AJ

E-bost data.compliance@justice.gov.uk

Gallwch hefyd gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os nad ydych yn fodlon â’n ymateb neu rydych yn credu nid ydym yn prosesu eich data yn gyfreithlon.