Beta Gwasanaeth newydd yw hwn

Datganiad hygyrchedd ar gyfer cofnodi ple

Mae'r wefan cofnodi ple yn cael ei rhedeg gan Raglen Waith Troseddol y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Rydym yn awyddus i gymaint o bobl â phosibl ei defnyddio. Golygai hyn y dylid bod modd:

  • newid maint y ffont
  • chwyddo'r dudalen hyd at 300% heb i'r testun ddiflannu oddi ar y sgrîn
  • mynd drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • mynd drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (yn cynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet (agor mewn tudalen newydd) gyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i'w ddefnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan?

Mae'r wefan yn cydymffurfio â Safonau WCAG 2.1 AA.

Beth ddylech ei wneud os na allwch gael mynediad at rannau o'r wefan?

Os cawsoch anhawster gydag unrhyw ran o'r gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni:

Os nad ydych yn hapus â'r ateb, gallwch ofyn i'r uwch reolwr gynnal adolygiad.

  • dylai ateb o fewn 10 diwrnod gwaith
  • os nad ydych yn fodlon gyda'r adolygiad, gallwch wneud apêl i'r tîm archwilio cwsmeriaid
  • bydd yr uwch reolwr yn dweud wrthych sut i gysylltu â nhw
  • bydd y tîm yn edrych ar y gŵyn eto ac yn ceisio ateb o fewn 15 diwrnod gwaith

Y Drefn Orfodaeth

Y Comisiwn ar Gydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Gyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) ('y rheoliadau hygyrchedd') 2018. Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth ar Gydraddoldeb (EASS) (agor mewn tudalen newydd)

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Rhaglen Waith Troseddol y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi ymrwymo i sicrhau bod ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Cyrff y Sector Gyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) (Diwygio) (Hygyrchedd) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n llawn â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 (agor mewn tudalen newydd) safon AA.

Profi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar y 7fed o Chwefror 2018 a chynhaliwyd prawf arall ar y 24ain o Fai 2018. Cynhaliwyd y profion gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC).

Profwyd yr holl broses o ddefnyddio'r wefan i gofnodi ple ar-lein

Beth yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd?

Wrth ddylunio agweddau newydd ar y wefan rydym yn bwriadu profi prototeip o'r wefan a'r wefan fyw gyda phobl sydd ag amryw o anghenion gwahanol.

Rydym hefyd yn bwriadu comisiynu archwiliad hygyrchedd DAC ar ôl inni ryddhau ymarferoldeb ar gyfer prosesu achosion troseddau lluosog. Byddwn yn pennu'r holl faterion a nodwyd hyd at lefel WCAG 2.1 AA oni bai am unrhyw un a fyddai'n achosi baich gormodol.