Beta Mae hwn yn wasanaeth newydd - bydd eich adborth (agor mewn ffenestr newydd) yn ein helpu ni i'w wella.

Datganiad hygyrchedd ar gyfer cofnodi ple

Mae'r wefan cofnodi ple yn cael ei rhedeg gan Raglen Waith Troseddol y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Rydym yn awyddus i gymaint o bobl â phosibl ei defnyddio. Golygai hyn y dylid bod modd:

  • newid maint y ffont
  • chwyddo'r dudalen hyd at 300% heb i'r testun ddiflannu oddi ar y sgrîn
  • mynd drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • mynd drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (yn cynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet (agor mewn tudalen newydd) gyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i'w ddefnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan?

Mae'r wefan yn cydymffurfio â Safonau WCAG 2.1 AA.

Beth ddylech ei wneud os na allwch gael mynediad at rannau o'r wefan?

Os cawsoch anhawster gydag unrhyw ran o'r gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni:

Os nad ydych yn hapus â'r ateb, gallwch ofyn i'r uwch reolwr gynnal adolygiad.

  • dylai ateb o fewn 10 diwrnod gwaith
  • os nad ydych yn fodlon gyda'r adolygiad, gallwch wneud apêl i'r tîm archwilio cwsmeriaid
  • bydd yr uwch reolwr yn dweud wrthych sut i gysylltu â nhw
  • bydd y tîm yn edrych ar y gŵyn eto ac yn ceisio ateb o fewn 15 diwrnod gwaith

Y Drefn Orfodaeth

Y Comisiwn ar Gydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Gyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) ('y rheoliadau hygyrchedd') 2018. Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth ar Gydraddoldeb (EASS) (agor mewn tudalen newydd)

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Rhaglen Waith Troseddol y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi ymrwymo i sicrhau bod ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Cyrff y Sector Gyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) (Diwygio) (Hygyrchedd) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n llawn â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 (agor mewn tudalen newydd) safon AA.

Profi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar y 7fed o Chwefror 2018 a chynhaliwyd prawf arall ar y 24ain o Fai 2018. Cynhaliwyd y profion gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC).

Profwyd yr holl broses o ddefnyddio'r wefan i gofnodi ple ar-lein

Beth yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd?

Wrth ddylunio agweddau newydd ar y wefan rydym yn bwriadu profi prototeip o'r wefan a'r wefan fyw gyda phobl sydd ag amryw o anghenion gwahanol.

Rydym hefyd yn bwriadu comisiynu archwiliad hygyrchedd DAC ar ôl inni ryddhau ymarferoldeb ar gyfer prosesu achosion troseddau lluosog. Byddwn yn pennu'r holl faterion a nodwyd hyd at lefel WCAG 2.1 AA oni bai am unrhyw un a fyddai'n achosi baich gormodol.